Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Buro Cleijsen (en alle personen welke bij enig opdracht zijn ingeschakeld) zijn als volgt:

  • Enkel deze voorwaarden zijn vernoemd en van toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden en diensten welke door de opdrachtgever worden verstrekt;
  • De opdracht wordt met de zorgvuldigheid en deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mag worden verwacht uitgevoerd, maar Buro Cleijsen kan niet instaan voor het bereiken het beoogde resultaat;
  • Wij behouden ons het recht de tarieven jaarlijks aan te passen, conform de CBS-index voor zakelijke dienstverlening;
  • Honorarium en de kosten (zoals kosten voor eventuele literatuur, software, laboratoriumonderzoek, aanvraag documentatie, correspondentie naar derden etc) worden in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke;
  • Wijziging van de opdracht en / of uitbreiding wat leidt tot meerwerk zal als een aanvullende opdracht worden bevestigd;
  • Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) van de desbetreffende opdracht van de laatste zes maanden;

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.