Begeleiding

Grip op de organisatie

Kwaliteit is meer dan een norm behalen. Ook voldoen aan wet- en regelgeving, risicomanagement zijn onderdelen om te voldoen aan de verwachtingen van uw klanten. Uw processen dienen op een dermate wijze ingericht te zijn, opdat u ‘compliant’ bent. De term compliance management, houdt niet meer, maar zeker ook niet minder in dan dat u weet dat de werkzaamheden welke u verricht voldoen aan de richtlijnen en verwachtingen van de stakeholders.

De ISO 9001:2015 en/of ISO 14001:2015 kunnen hierbij hulpmiddelen zijn.

Compliance / risicomanagement

Met het inzetten van de methodes van managementsystemen zoals o.a. ISO 9001, ISO 27001, ISO 22000 zetten we de hulpmiddelen in kaart en stellen de klant in staat om voortgang te realiseren.

Wij kunnen ingezet worden op gebieden zoals:
● kosten reductie
● proces-optimalisatie
● klanttevredenheid
● winstverbetering

In de normen ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 zijn eisen aangepast naar de laatste standen van ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Meer nog dan voorheen dienen risico’s voor bedrijfsvoering uitgewerkt te worden.
Risicomanagement op het gebied van kwaliteit, milieu, arbo of voedselveiligheid moeten er aan bijdragen dat de risico’s niet enkel in kaart zijn gebracht, maar ook dat de processen waar de risico’s zich bevinden beheersbaar gemaakt worden.

Deze risicobenadering gaat er vanuit dat u als gezond en goed opererend bedrijf weet wat uw relevante risico’s zijn, danwel deze boven water krijgt. Dat u naast de interne ook de externe factoren laat meewegen in uw risico management.

Het heeft altijd al aandacht gehad, het voldoen aan wet- en regelgeving, maar meer nog dan voorheen zal dit aandachtspunt meegewogen gaan worden in de beoordeling door handhavers en auditoren.

Hierbij dient vooral aandacht gegeven te gaan worden aan de verbintenis van de strategische doelstellingen (beleid) en de uitvoering van de organisatie. Dus doelen stellen is mooi, maar uw bedrijf daadwerkelijk inspannen om deze doelen te realiseren.

Voedselveiligheid in uw organisatie

Als u actief bent met het verwerken van levensmiddelen dient u de voedselveiligheid te waarborgen. Kort gezegd: het hoeft niet lekker te zijn, maar u mag er niet ziek van worden.
Er is veel te doen met betrekking tot veilig voedsel. Diverse schandalen halen de pers en/of recall’s vinden met regelmaat plaats, wat u tevens verneemt via de berichtgeving. Kortom de aandacht voor voedselveiligheid is groot in geval men produceert, verkoopt, verhandeld, opslaat, of anderszins u dient in uw organisatie maatregelen te nemen om de veiligheid van de levensmiddelen, voor dat gedeelte waarvoor u verantwoordelijk bent, in uw organisatie in te bedden.

Er zijn diverse normen welke een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn om op systematische wijze de mogelijke kansen, waar het de voedselveiligheid betreft, mis zou kunnen gaan te identificeren, de risico’s in te schatten en deze risico’s vervolgens beheersbaar te maken.

Certificering

Certificering kan een hulpmiddel zijn. Er zijn diverse normen welke zich specifiek richten op het op aantoonbare wijze borgen van de voedselveiligheid.

HACCP, IFS, BRC, BRC-IOP, ISO22000, FSSC22000 zijn de meest gehanteerde. Daarnaast zijn er voor de ambachtelijke sector de diverse hygienecodes, wat afgeleidde zijn van de eerder genoemde HACCP norm.

Certificering is niet voorgeschreven. Bij wet dient u uw organisatie in te richten op een dermate wijze dat u de voedselveiligheid op aantoonbare wijze kunt borgen. Het nVWA schrijft niet voor dat u gecertificeerd bent. Wel dat uw organisatie ingericht is volgens de richtlijnen HACCP of een voor u relevante hygienecode.

Buro Cleijsen kan u ondersteunen om op een praktische manier uw bedrijf in te richten, of dit dan dient te leidden tot een certificaat is aan u.

Kies ik voor certificering, is een certificaat voor ons nodig?

In de markt worden eisen gesteld aan de voedselveiligheid. Uw klanten eisen van u dat u voedselveilig levert. In veel gevallen volstaat het aanleveren van het certificaat.
Heeft u geen certificaat, dan dient u uw klant op andere wijzen te overtuigen dat bij u uw zaken geregeld zijn.

Vaak blijkt dat de administratieve werkzaamheden om uw klant te overtuigen van uw zorgvuldigheid een veelvoud van werk (en dus kosten) met zich mee brengt, dan het aanleveren van een certificaat.

Aan welke eisen moet ik voldoen?

Om voedselveiligheid te borgen zijn er zaken welke dienen te worden ingericht. Deze eisen welke vanuit wetgeving of klant gesteld worden, zijn vaak dezelfde vragen welke beantwoord worden in geval u een managementsysteem inricht dat de voedselveiligheid dient te borgen (HACCP, BRC, ISO, FSSC etc). Zoals onder andere:
● product identificatie;
● tracking * tracing;
● de risico’s betreffende voedselveiligheid dienen in kaart gebracht te zijn;
● een basis voorwaarden programma is ingevuld;
● er is invulling gegeven aan de HACCP principes

Hoe borg ik de voedselveiligheid in mijn bedrijf?

Wanneer Jon Straatman of Ad Cleijsen van Buro Cleijsen voor uw organisatie aan het werk gaan om een methodiek / managementsysteem in te richten, doorloopt u met een van hen gezamenlijk een aantal stappen:
● Het doel wat u wenst te bereiken;
● Daarnaast volgen de vergelijkbare stappen welke we ook uitvoeren als ware het een HACCP of ISO 22000 managementsysteem.
● Nazorg en doorontwikkeling. Afhankelijk van de wens van de organisatie beschikbaar zijn als vraagbak en sparringspartner bij verdere uitbouw van het managementsysteem en uw organisatie.